7η Συνεδρίαση 25.06.09
Antikythera.gr

09/07/2009

Η 7-η / 2009 Συνεδρίαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Αντικυθήρων,πραγματοποιήθηκε
την 25.06.2009,ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 17,οο΄στο Γραφείο της Κοινότητας
Αντικυθήρων και λήφθηκαν οι παρακάτω αποφάσεις:

*Εγκριση του 1-ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου "Διάνοιξη δρόμου δασοπυρόσβεσης
  προς Φάρο Αντικυθήρων".
*Ανάθεση εκτέλεσης του έργου "Επισκευή -Συντήρηση Ανλιοστασίων ύδρευσης" δαπάνης 4.000 €.
*Αποδοχή χρηματοδότησης 33.600 € εκ του προγράμματος ΣΑΤΑ 2009 Πολιτική Προστασία,καθορισμόις δράσεων
 Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2009 κ.λ.π.
*Υπογραφή προγραμματικής σύμβασης -Αποδοχή χρηματοδότησης 20.500 € για την εκτέλεση έργου,τροποποίηση
 Προϋπολογισμού 2009 κ.λ.π.
*Υπογραφή προγραμματικής σύμβασης -Αποδοχή χρηματοδότησης 13.500 € για την εκτέλεση έργου,τροποποίηση
 Προϋπολογισμού,2009 κ.λ.π.
*Μερική τροποίηση του προγράμματος εκτελεστέων έργων της Κοινότητας οικον. έτους 2009.
*Ανάθεση εκτέλεσης του έργου "Διάφορες επισκευαστικές εργασίες" δαπάνης 5.000 €.
*Περί  των διαδικασιών εκμίσθωσης αστικού διαμερίσματος ιδιοκτησίας της Κοινότητας.
*Ανάθεση εκπόνησης αρχιτεκτονικής μελέτης για την προσθήκη χώρων στο Κοινοτικό ιατρείο,δαπάνης 6.633 €.
*Εγκριση διάθεσης και πληρωμής γενομένων δαπανών.

*Παρατήρηση: Αναβλήθηκε η συζήτηση και ή λήψη  απόφασης με θέμα " Καθορισμός τουριστικών περιοχών της Νήσου και Κοινότητας"

Επιστροφή