8η Συνεδρίαση 19.05.2008
Antikythera.gr

19/05/2008

Στην 8-η προγραμματισμένη (τακτική) Συνεδρίαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Αντικυθήρων, που πραγματοποιήθηκε την 19.05.2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.00 στο Κοινοτικό Κατάστημα Αντικυθήρων λήφθηκαν συνολικά δώδεκα (12) αποφάσεις (48-59/08)
ήτοι:
Περί Ανάθεσης εκτέλεσης του έργου (Βελτίωση βατότητας ασφαλτοστρωμένου οδικού δικτύου) δαπάνης 6.900,00 €.
Περί Ανάθεσης εκτέλεσης του έργου (Κατασκευή έργων πυρασφάλειας στο ΧΥΤΑ) δαπάνης 6.900,00 €. Περί Ανάθεσης εκτέλεσης του έργου (Συντήρηση και επισκευή δεξαμενών και αντλιοστασίων ύδρευσης) δαπάνης 6.900,00 €.
Περί Ανάθεσης εκτέλεσης του έργου (Κατασκευή τοιχίου στον οικισμό Γαλανιανά ) δαπάνης 6.900,00 €.
Περί έγκρισης του 1-ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου (Διάνοιξη δρόμου δασοπυρόσβεσης περιοχής Προφήτη Ηλία).
Περί Υπογραφή προγραμματικής Σύμβασης ύψους 200.000,00 € με τη Νομαρχία Πειραιά για το έργο (Ανακατασκευή παλαιού Κοινοτικού Ιατρείου).
Περί προμήθειας ηλεκτρονικών μέσων  και ανταλλακτικών αναμεταδοτών  T.V.
Περί τροποποίησης και συμπλήρωσης του τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων της Κοινότητας έτους 2008.
Περί Ανάθεσης εκτέλεσης του έργου (τσιμεντόστρωση δρόμου Βορείου τμήματος Οικισμού Ποταμού) δαπάνης 6.900,00 €.
Περί της εκ νέου ανάθεσης της Νομικής εποπτείας για τον 1-ο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Κοινότητας.
Περί της εκ νέου ψήφισης του 1-ου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Κοινότητας.
Περί συγκρότησης της επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών των δημοπρατούμενων έργων και των προμηθειών της Κοινότητας για το έτος 2008.

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας

Διονύσιος Α. Προγουλάκης


Επιστροφή