10η Συνεδρίαση 25.08.2007
Antikythera.gr

25/08/2007

Η 10-η  προγραμματισμένη συνεδρίαση του Κοινοτικού  Αντικυθήρων αναβλήθηκε.
(Σε εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρ. 113 του Ν. 3463/2006 –Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων- συντάχθηκε πρακτικό ματαίωσης της)


Επιστροφή