Δελτίο Τύπου Μάρτιος 2008
Antikythera.gr

01/03/2008

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2008

Με την αρίθμ. 9/2008,ομόφωνη απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Αντικυθήρων, ψηφίστηκε ο Προϋπολογισμός της Κοινότητας για το οικονομικό έτος 2008   και εγκρίθηκε «ως έχει» με την αρίθμ. Πρωτ: 07ΔΤΑ/2864/03.03.2008 απόφαση της Δ.Τ.Α. της Νομαρχίας Πειραιά,  ανήλθε  δε συνολικά στο ποσό των 1.262,600,73 €.

Τα κυριότερα  σημεία που ενδιαφέρουν στη παρούσα χρήση είναι τα παρακάτω:

ΕΣΟΔΑ:

τακτικά:                                                                                             278.879,00 €

έκτακτα:                                                                                            642.067,68 €

έσοδα από παρελθόντα οικον. έτη:                                                          193,71 €

χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης:                                     341.442,34 €

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ                                                       =     1.262.600,73 € 


ΕΞΟΔΑ:

έξοδα χρήσης:                                                                                           244.646,00 €

επενδύσεις:                                                                                                809.954,00 €

πληρωμές σε οφειλές παρελθόντων ετών:                                                196.000,00 €

αποθεματικό:                                                                                            12.000,00 €

------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ                                                     =      1.262.600,73 €

* περαιτέρω ανάλυση εξόδων : 


δαπάνες για Γενικές Υπηρεσίες                                                                 101.846,00 €

δαπάνες Οικονομικές και Διοικητικές Υπηρεσίες                                       97.350,00 €

δαπάνες  για καθαριότητα και ηλεκτροφωτισμό                                          85.900,00 €

δαπάνες  στην  ύδρευση                                                                             229.500,00 €

δαπάνες  για διάφορα  τεχνικά έργα                                                           531.004,00 €

δαπάνες για διάφορες οφειλές παρελθόντων ετών                                     196.000,73 €

δαπάνες για λοιπές υπηρεσίες                                                                        9.000,00 €  

αποθεματικό παρούσης χρήσεως                                                                 12.000,00 €


Ο Προϋπολογισμός τέθηκε αμέσως σε ισχύ.

ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ

Σοβαρότατες ζημιές  υπέστη το κτίριο όπου στεγάζεται το Περιφερειακό Ιατρείο Αντικυθήρων μετά από τον ισχυρό σεισμό της 14.02.2008, με ένταση 6,5 βαθμών της κλίμακας  Ρίχτερ, το ήδη καταπονημένο από τον προηγούμενο ισχυρότατο  σεισμό της 8ης Ιανουαρίου 2006,υπέστη περαιτέρω σοβαρότατες ζημίες ,οι οποίες απειλούν άμεσα τη στατική επάρκεια του κτιρίου το οποίο χρησιμοποιείται και ως κατοικία το Ιατρού. Αυτά αναφέρει μεταξύ των άλλων σε  εξ. επείγον έγγραφό του ο Πρόεδρος της Κοινότητας  κ. Διονύσιος Α. Προγουλάκης, προς κάθε αρμόδια Υπηρεσία.

Η Κοινότητα σε συνεργασία με τον Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Κυθήρων κ. Γεωργίου Α. Μεγαλοκονόμο, ανέλαβε αμέσως όλες τις άμεσες ενδεδειγμένες ενέργειες για την προσωρινή μεταστέγαση του Περιφερειακού Ιατρείου Αντικυθήρων, σε άλλο κατάλληλο κτίριο, δεδομένου ότι το νέο υπό κατασκευή Περιφερειακό Ιατρείο μαζί με την κατοικία του εκάστοτε υπηρετούντος Αγροτικού Ιατρού στο Νησί που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» ευρίσκεται στο στάδιο της κατασκευής .

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ

Με  ομόφωνες αποφάσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου Αντικυθήρων κατά την

Συνεδρίαση της 17.03.2008,αποφασίστηκε η εκτέλεση των παρακάτω έργων:

1.- Εργασία αποκομιδής  των απορριμμάτων έτους 2008 με ποσό 6.900,00 €.   

2.-Εργασία για την καθαριότητα των κοινοχρήστων χώρων 2008 με ποσό 5.000,00 € .

3.-Τσιμεντόστρωση τμήματος δρόμου στον οικισμό Ποταμού με ποσό 6.900,00 €.

4.-Επέκταση του δικτύου ύδρευσης στον οικισμό Μπαντουδιανά, με ποσό 6.900,00 €.

5.-Επέκταση του δικτύου ύδρευσης στην περιοχή Αγ. Κων/νος ,με ποσό 6.900,00 €.

6.-Επίσκευή  της περίφραξης των γηπέδων, με ποσό 4.000,00 € και

7.-Εργασία επισκευής φωτιστικών σωμάτων, αντικατάσταση λαμπτήρων Κοινοτικού

φωτισμού για το 2008, με ποσό 2.000,00 €

Επιστροφή