Απόφαση Κοινοτικού Συμβουλίο για τον "Καλλικράτη"
Antikythera.gr

22/05/2010

Από το πρακτικό της με αριθμό - 6 /2010 Συνεδριάσεως του Κοινοτικού Συμβουλίου Αντικυθήρων.


Αριθμ. Απόφασης:  26/2010                        

Περί « Θέση Κοινότητας Αντικυθήρων σχετικά με την ανακοίνωση του σχεδίου «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» την κατάργηση της Κοινότητας και το Αυτοδιοικητικό μέλλον του Νησιού μας»                                                                          

Στα  Αντικύθηρα και στο   Κατάστημα σήμερα στις  05.05.2010 (ημέρα Πέμπτη  μήνας  Μαϊος έτος 2010), και ώρα   18.οο ήλθε σε έκτακτη- επείγουσα- συνεδρίαση το Κοινοτικό Συμβούλιο Αντικυθήρων, μετά την από 03.05.2010 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε καθένα από τους Συμβούλους , σύμφωνα με τα άρθρα 111-115 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Ν. 3463/2006). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών του  Κοινοτικού Συμβουλίου ευρέθησαν παρόντα 7 μέλη ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Πρόεδρος Κοινότητας Αντικυθήρων – ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Α. ΠΡΟΓΟΥΛΑΚΗΣ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1.- Σταμάτιος Γ. Αλοϊζος Αντιπρόεδρος

2.-  Γεώργιος Μ. Κατσανεβάκης Κ.Σ

3.-  Γαρυφαλλιά Ι. Γλυτσού

4.-  Μύρων Α. Προγουλάκης Κ.Σ.

5.-  Εμμανουήλ Γ. Χαρχαλάκης Κ.Σ.

6.-  Ανδρέας Α.Χαρχαλάκης Κ.Σ


ΑΠΟΥΣΙΑΖΟΝΤΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1.-Μαρία Γ. Πλουμίδη Κ.Σ. &

2.-Αγγελική Α. Λιγοψυχάκη Κ.Σ.


Η τήρηση των πρακτικών ανατέθηκε στον Γραμματέα της Κοινότητας Αντικυθήρων. O Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως του Κοινοτικού Συμβουλίου Αντικυθήρων και αφού εισηγήθηκε το   Μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης και εξέθεσε ότι:

Η Κοινότητά μας άντεξε στην «Καταιγίδα» των ενοποιήσεων του «Καποδίστρια» και μέχρι σήμερα έδωσε την δική της μάχη επιβίωσης αφού αποτελεί ένα  αυτοτελή Ο.Τ.Α. Α΄. βαθμού ,σε μια ξεχωριστή νησιωτική γεωγραφική και ιστορική ενότητα, συνεχίζοντας μεταξύ των άλλων είπε ότι το  Νησί μας είναι γνωστό για την ιστορία του  και τους φημισμένους αρχαιολογικούς του θησαυρούς αλλά και την ιδιαιτέρου φυσικού κάλους ομορφιά του .  

Ως γνωστόν η Κοινότητά μας ,ως απομακρυσμένη και νησιώτικη περιοχή, καλείται να διαχειριστεί πέραν της πληθώρας των αρμοδιοτήτων της ως Ο.Τ.Α. Α΄. βαθμού ,αναπτυξιακά έργα και άλλης μορφής προβλήματα , η ετοιμότητα όσον αφορά την σύνταξη μελετών και την υποβολή προτάσεων  σε χρηματοδοτικά προγράμματα  είναι σημείο- κλειδί για την ανάπτυξη της Κοινότητάς μας η οποία βέβαια  συνεπικουρούμενη από το προσωπικό της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμων και Κοινοτήτων  (ΤΥΔΚ) της Περιφ. Νομ. Πειραιά πάντα τα καταφέρνει.

Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος της Κοινότητας είπε, «Παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Κοινότητά μας, χαρακτηρίζεται από αυτοτέλεια η οποία και την φέρνει σε πλεονεκτική θέση ,αφού κυρίως προσδιορίζει και την άμεση χρηματοδότησή της από το Κράτος   σε αντίθεση με τις πρώην Κοινότητες ,νυν Δημοτικά διαμερίσματα τα οποία βέβαια χρηματοδοτούνται έμμεσα, μέσω των Δήμων που ανήκουν. 

Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος της Κοινότητας την εισήγησή του, αναφέρθηκε λεπτομερώς  σε διάφορα δημοσιεύματα  εφημερίδων  σχετικά με την κατάργηση-συνένωση των Δήμων και των Κοινοτήτων οι οποίες θεωρούνται μεγάλες τομές που αλλάζουν ριζικά τον  αυτοδιοικητικό χάρτη στην Ελλάδα..

  Ακόμα ο Πρόεδρος της Κοινότητας εξέθεσε προς όλα τα παριστάμενα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου την σχετική ανακοίνωση του κ. Υπουργού Εσωτερικών με βάση το σχέδιο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» και που σύμφωνα με την πρόταση η Κοινότητα Αντικυθήρων, συνενώνεται με το Δήμο Κυθήρων, αποτελώντας πλέον έναν Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τον τίτλο (Δήμος Κυθήρων-Αντικυθήρων),ενώ η Κοινότητά μας θα αντικατασταθεί από τη «Νησιώτικη Δημοτική Κοινότητα» με επικεφαλής Αντιδήμαρχο και πενταμελές Συμβούλιο κ.λ.π.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος της Κοινότητας έκανε εκτενή αναφορά, σχετικά με τις συζητήσεις και διαβεβαιώσεις που είχε από τις διάφορους Υπηρεσιακούς και πολιτικούς παράγοντες ότι η Κοινότητα Αντικυθήρων θα παραμείνει ως αυτόνομος Ο.Τ.Α. και ότι θα γίνει Δήμος. Και κάλεσε το Κοινοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ΄ όψή του:

•    Την Εισήγηση του κ. Προέδρου της Κοινότητας .

•    Τον Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) .

Το σχέδιο  Προγράμματος «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» κ.λ.π.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
Απαιτεί την διατήρηση της Διοικητικής αυτοτέλειας της Κοινότητας Αντικυθήρων και την μετατροπή σε Δήμο  για τους παρακάτω λόγους:
-    Τα Αντικύθηρα είναι Νησιώτικη περιοχή ( 25 ναυτικά μίλια από τα Κύθηρα ,25 ναυτικά  μίλια από τη  Δυτική Κρήτη)
-    Είναι  επίσης η πλέον απομακρυσμένη  Νησιώτικη περιοχή από την έδρα της Νομαρχίας  (Πειραιά) -180 ναυτικά μίλια στην οποία Διοικητικά υπάγεται.
-    Γεωγραφικά- πληθυσμιακά, κοινωνικά και ιστορικά και περιβαλλοντικά κριτήρια επιβάλουν την διατήρηση της Διοικητικής  μορφής και αυτοτέλειας  υπό την σημερινή μορφή  ως αυτόνομος Ο.Τ.Α.


Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 26/2010 και υπογράφεται όπως παρακάτω:
Ο Πρόεδρος της Κοινότητας
Διονύσιος Α. Προγουλάκης                                               

Τα Μέλη του Κοινοτικού  Συμβουλίου

Σταμάτιος Γ. Αλοϊζος
Γεώργιος Μ. Κατσανεβάκης
Μύρων Α. Προγουλάκης
Γαρυφαλλιά Ι. Γλυτσού
Ανδρέας Γ. Χαρχαλάκης
Γεώργιος Γ. Χαρχαλάκης

Ο Πρακτικογράφος 
Ματθ. Στ. Αγγελιουδάκης

Επιστροφή